Prasugrel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Prasugrel

Prasugrel ger rätt till specialersättning vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen 'Kronisk koronarkärlssjukdom' enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Specialersättning för prasugrel beviljas utifrån en anteckning som läkaren gjort på receptet, när det används tillsammans med acetylsalicylsyra, för antikoagulantiabehandling av patienter

  • som har beviljats rätt till specialersättning 206 och
  • hos vilka man konstaterat hjärtinfarkt eller instabil angina pectoris och vilka genomgått ballongvidgning av kranskärl eller för vilka ballongvidgning planerats, när

•    hjärtinfarkt med ST-höjning förutsätter en akut ballongvidgning eller
•    stenttrombos inträffat under behandling med klopidogrel eller
•    patienten har diabetes.

För att påvisa att de medicinska villkor för akut kranskärlssjukdom uppfylls som förutsätts för specialersättning för prasugrel krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Akut kranskärlssjukdom’ eller ’Kranskärlsingrepp’ jämte datum, t.ex. ’Akut kranskärlssjukdom 7.12.2012’ eller ’Kranskärlsingrepp 7.12.2012’.

Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst ett år. Läkemedelsmängden kan lämn as ut med ersättning inom ett år räknat från datum för den akuta kranskärlssjukdomen eller åtgärden.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbningar i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Prasugrel (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer