1511 Olaparib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1511 Olaparib

(C48, C50, C56, C57, C61)

Olaparib är begränsat specialersättningsgillt vid behandling av gynekologiska cancerformer, bröstcancer och prostatacancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området.

Ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer

Rätt till specialersättning beviljas vuxna med höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer

 • när olaparib används ensamt för underhållsbehandling vid mutation i en BRCA-gen och det är fråga om
  • långt framskriden (FIGO stadie III och IV) sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras) eller
  • platinumkänslig återkommande serös sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter platinumbaserad cytostatikabehandling.
 • när olaparib används tillsammans med bevacizumab för underhållsbehandling vid mutation i en BRCA-gen eller genomisk instabilitet (positiv HRD-status) och det är fråga om
  • långt framskriden (FIGO stadie III och IV) sjukdom som är i komplett  eller partiell respons efter första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombination med bevacizumab (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Bröstcancer i ett tidigt stadium

Rätt till specialersättning beviljas när olaparib används ensamt eller som adjuvant behandling i kombination med hormonbehandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA-mutation som har HER2-negativ högriskbröstcancer i ett tidigt stadium och bröstcancern tidigare har behandlats med neoadjuvant eller adjuvant cytostatikabehandling.

Patienter som har fått cytostatika som neoadjuvant behandling ska dessutom ha

 • trippelnegativ bröstcancer och vid operation konstaterats ha invasiv residualsjukdom i bröstet och/eller i de avlägsnade lymfkörtlarna (ej fullständigt patologiskt svar) eller
 • hormonreceptorpositiv bröstcancer och vid operation konstaterats ha invasiv residualsjukdom i bröstet och/eller i de avlägsnade lymfkörtlarna (ej fullständigt patologiskt svar) samt CPS+EG-poäng minst 3.

Patienter som har fått cytostatika som adjuvant behandling ska dessutom ha

 • trippelnegativ bröstcancer där primärtumörens storlek är minst 2 cm eller
 • hormonreceptorpositiv bröstcancer, i samband med vilken minst fyra patologiskt positiva lymfkörtlar har konstaterats.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst ett år.

Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

 • när olaparib används ensamt vid mutation i en BRCA-gen och
  • sjukdomen har progredierat efter tidigare behandling med abirateron och/eller enzalutamid och
  • patienten inte tidigare har behandlats med PARP-hämmare.
 • i kombination med abirateron och prednison eller prednisolon vid HRR-mutation och
  • cytostatikabehandling inte är kliniskt indicerad och
  • patienten inte tidigare har behandlats med PARP-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Prostatacancer116
Gynekologiska cancerformer128
Olaparib (begränsad grundersättning)    389

Läs mer