1527 Lorlatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1527 Lorlatinib

(C34)

Lorlatinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området för monoterapibehandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

  • som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare eller
  • efter alektinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare eller
  • efter krizotinib och minst en annan ALK-tyrosinkinashämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Lorlatinib (begränsad grundersättning)    3026

Läs mer

Senast ändrad 13.9.2023