1521 Brigatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1521 Brigatinib

(C34)

Brigatinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av lungcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området för monoterapibehandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer, när

  • patienten inte tidigare har behandlats med en ALK-tyrosinkinashämmare eller
  • patienten tidigare har behandlats med krizotinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Brigatinib (begränsad grundersättning)    3017

 

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023