287 Ticagrelor 60 mg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

287 Ticagrelor 60 mg

(I21, I22, I25.2 )

Ticagrelor 60 mg ger på nedanstående villkor begränsad rätt till specialersättning för patienter med koronarkärlssjukdom och tidigare hjärtinfarkt.

Utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren beviljas vuxna patienter med koronarkärlssjukdom och tidigare hjärtinfarkt rätt till specialersättning för ticagrelor 60 mg när sjukdomen kräver kombinationsbehandling med acetylsalicylsyra och ticagrelor 60 mg och

  • det är högst två år sedan hjärtinfarkten och
  • patienten löper hög risk för att utveckla en aterotrombotisk händelse.

Hög risk för aterotrombotisk händelse förutsätter i detta sammanhang att patienten har till exempel någon av följande riskfaktorer:

  • diabetes som kräver medicinering
  • flerkärlssjukdom eller
  • en andra tidigare hjärtinfarkt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock totalt högst för tre år.

Grundersättning och specialersättning för ticagrelor 90 mg betalas utifrån en anteckning på receptet för behandlingen av patienter med akut kranskärlssjukdom i ett år efter hjärthändelsen i enlighet med vad som beskrivs i besluten om begränsat grundersättningsgilla läkemedel och begränsat specialersättningsgilla läkemedel (se punkt om ticagrelor 90 mg).

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Ticagrelor 60 mg (begränsad grundersättning)386
Ticagrelor 90 mg (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 206
Ticagrelor 90 mg (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer