1508 Lenvatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1508 Lenvatinib

(C22.0, C54, C64, C73)

Lenvatinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av sköldkörtelcancer, levercellskarcinom, njurcancer och endometriecancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar  

  • när läkemedlet används ensamt, för behandling av vuxna med progredierande, lokalt långt framskriden eller metastaserad, differentierad sköldkörtelcancer som är refraktär mot radioaktivt jod
  • när läkemedlet används ensamt, för behandling av vuxna med levercellskarcinom, om cancern har spridit sig eller inte går att operera bort och patienten inte har fått någon tidigare systemisk terapi
  • i kombination med pembrolizumab, för första linjens behandling av avancerad njurcancer hos vuxna patienter med intermediär eller dålig sjukdomsprognos (minst en riskfaktor enligt IMDC-klassificeringen)
  • i kombination med pembrolizumab, för behandling av vuxna patienter med avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling och vars cancer inte kan avlägsnas genom operation eller strålbehandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Lenvatinib (begränsad grundersättning)3019

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024