1519 Osimertinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1519 Osimertinib

(C34)

Osimertinib är specialersättningsgillt vid behandling av sådan lungcancer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för osimertinib beviljas vuxna patienter med icke-småcellig lungcancer utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar, om läkemedlet används ensamt

  • vid behandling av lokal sjukdom (stadium IB–IIIA)
    • som adjuvant behandling efter fullständigt avlägsnande av tumören och då tumören har epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) exon 19-deletion eller exon 21 (L858R) mutation.
  • vid behandling av lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom
    • som första linjens behandling, när tumören har minst en aktiverande EGFR-mutation eller
    • när tumören har en EGFR T790M-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Vid adjuvant behandling beviljas rätt till ersättning för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock totalt högst för tre år.

Vid lokalt avancerad och metastaserande sjukdom beviljas rätt till ersättning för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Osimertinib (begränsad grundersättning)    3004
Senast ändrad 13.9.2023