183 Lamotrigin och topiramat

(G40, G41)

Lamotrigin och topiramat ger rätt till specialersättning vid epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd när det är fråga om partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi (183) enligt detta beslut.

Vid multisymptomatisk partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi kan lamotrigin och topiramat specialersättas under vissa förutsättningar. Det måste vara fråga om ett med B-utlåtande påvisat fall av multisymptomatisk partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås med de epilepsiläkemedel som använts en längre tid och där behandlingen på goda grunder föreslås ske med lamotrigin eller topiramat.

B-utlåtandet ska vara grundat på undersökningar som utförts inom den specialiserade sjukvården eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom   Ersättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 111

Läs mer