1510 Niraparib

(C48, C56, C57)

Ändring 1.7.2022

Niraparib berättigar från 1.7.2022 till specialersättning även vid långt framskriden cancer utifrån ersättningsrätt 1510.

Villkoren för ersättningsrätt 1510 ändras vid recidiverande cancer från 1.7.2022

Niraparib är begränsat specialersättningsgillt vid behandling av gynekologiska cancerformer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området för behandling av vuxna med höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer

  • som monoterapi för underhållsbehandling när mutation i en BRCA-gen eller genomisk instabilitet (positiv HRD-status) konstaterats och det är fråga om
    • långt framskriden (FIGO stadie III och IV) sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras) eller
    • platinumkänslig återkommande serös sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter platinumbaserad cytostatikabehandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Gynekologiska cancerformer 128
Niraparib (begränsad grundersättning) 3009

Läs mer