1518 Venetoklax

(C91.1)

Venetoklax ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning för läkemedlet beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar för behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna

 • när läkemedlet används ensamt, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget då
  • patienten har 17p-deletion eller TP53-mutation och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (till exempel ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats eller är olämplig, eller
  • patienten varken har 17p-deletion eller TP53-mutation och både kemoimmunterapi och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (till exempel ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats.
 • när läkemedlet används tillsammans med rituximab, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst 2,5 år då
  • patienten tidigare har behandlats med minst ett läkemedel vid KLL.
 • när läkemedlet används tillsammans med obinutuzumab, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst ett år då
  • patienten inte tidigare har behandlats med läkemedel vid KLL.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Venetoklax (begränsad grundersättning) 399

Läs mer