163 Abirateron och enzalutamid

(C61)

Abirateron och enzalutamid ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan prostatacancer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för abirateron och enzalutamid beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos män

  • vars sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbaserad cytostatikabehandling eller
  • som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är nödvändig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av abirateron eller enzalutamid motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Prostatacancer 116
Abirateron och enzalutamid (begränsad grundersättning) 352

Mer information