Specialersättning för begränsat ersättningsgilla läkemedel

Läkemedelsprisnämnden (Hila) kan fastställa specialersättningsstatus för läkemedelspreparat som används vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar. Sjukdomarna fastställs i en förordning av statsrådet. Hila kan också begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla endast en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom.

FPA beslutar utifrån Hilas beslut om grunderna för beviljande av rätt till ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel och ger läkemedelssubstanserna ersättningsnummer. Kunden kan få specialersättning för ett begränsat specialersättningsgillt läkemedelspreparat om FPA har beviljat honom eller henne rätt till specialersättning och om den begränsade rätten till specialersättning som fastställts för läkemedelspreparatet gäller. I vissa fall behövs utöver rätten till specialersättning en anteckning som läkemedelsförskrivaren gör på receptet.

Se receptanteckningar

Begränsat specialersättningsgilla läkemedelssubstanser

I tabellen nedan anges de begränsat specialersättningsgilla läkemedelssubstanserna i alfabetisk ordning. Ersättningsnumren fungerar som länkar till grunderna för beviljande av rätt till ersättning enligt FPA:s beslut.

Läkemedelspreparat som innehåller en viss läkemedelssubstans hittas i FPA:s söktjänst för läkemedel då man skriver in namnet på läkemedelssubstansen i sökfältet.

Gå till söktjänsten för läkemedel

 
Begränsad högre specialersättning (100 %)
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Abemaciklib 1515
Abirateron 163
Afatinib och gefitinib 155
Agalsidas alfa, agalsidas beta och migalastat 195
Alektinib 1504
Alfainterferon 180
Apalutamid 1528
Avatrombopag 1524
Axitinib 168
Binimetinib och enkorafenib (melanom) 1513
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom 194
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A 172
Bosutinib 170
Brigatinib 1521
Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid 182
Dabrafenib och trametinib 1509
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) 166
Darolutamid 1525
Dasatinib 150
Deferasirox 175
Dimetylfumarat, glatirameracetat, betainterferon och teriflunomid (MS) 157
Eliglustat, imiglukeras och velagluceras alfa 151
Eltrombopag 1517
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) 1503
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) 1520
Enkorafenib (kolorektalcancer) 1526
Enzalutamid 1523
Erlotinib 191
Everolimus 158
Fingolimod och kladribin 164
Fulvestrant 192
Ibrutinib 1512
Imatinib 189
Ixazomib 1505
Kabozantinib 1502
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil 178
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil 1506
Krizotinib 169
Lamotrigin och topiramat 183
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid 190
Lapatinib 156
Lenalidomid 153
Lenvatinib 1508
Lorlatinib 1527
Mecasermin 154
Midostaurin 1522
Nilotinib 152
Niraparib 1510
Olaparib 1511
Osimertinib 1519
Palbociklib 1501
Paricalcitol och cinacalcet 196
Pazopanib 159
Pomalidomid 1507
Ponatinib 1529
Preparat med von Willebrands faktor 161
Rasagilin 193
Regorafenib 176
Retigabin och vigabatrin 181
Ribociklib 1514
Romiplostim 1516
Rufinamid 199
Ruxolitinib 174
Sorafenib 198
Sunitinib 197
Takrolimusgranulat Receptanteckning + 127
Tillväxthormon 186
Trastuzumab i injektionsform 173
Vemurafenib 167
Venetoklax 1518
Vismodegib 179
Begränsad lägre specialersättning (65 %)
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab 281
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi 292
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi 294
Anakinra 252
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer 290
Apremilast 299
Baricitinib 293
Benralizumab 251
Ciklosporin ögondroppar 286
Dapagliflozin och empagliflozin 250
Dulaglutid, exenatid, liraglutid och semaglutid (typ 2-diabetes, vuxna) 285
Febuxostat 288
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan 289
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga) 295
Mepolizumab 297
Natriumoxybat 282
Nintedanib och pirfenidon 284
Prasugrel Receptanteckning + 206

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom

Receptanteckning + 206
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom 296
Ticagrelor 60 mg 287
Ticagrelor 90 mg Receptanteckning + 206
Tofacitinib 291
Upadacitinib 298
Vedolizumab 253

Läs mer