1508 Lenvatinib

(C73)

Lenvatinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av sköldkörtelcancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar, när läkemedlet används ensamt, för behandling av vuxna med differentierad sköldkörtelcancer som är

  • refraktär mot radioaktivt jod och
  • progredierande, lokalt långt framskriden eller metastaserad.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Lenvatinib (begränsad grundersättning) 3019

Läs mer