1508 Lenvatinib

(C22.0, C73)

Lenvatinib ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av sköldkörtelcancer och levercellskarcinom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar när läkemedlet används som monoterapi  

  • vid behandling av vuxna med progredierande, lokalt långt framskriden eller metastaserad, differentierad sköldkörtelcancer som är refraktär mot radioaktivt jod
  • vid behandling av vuxna med levercellskarcinom, om cancern har spridit sig eller inte går att operera bort och patienten inte har fått någon tidigare systemisk terapi.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.
Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Lenvatinib (begränsad grundersättning) 3019

Läs mer