1511 Olaparib

(C48, C56, C57)

Olaparib är begränsat specialersättningsgillt vid behandling av gynekologiska cancerformer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området för behandling av vuxna med höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer

  • när olaparib används ensamt för underhållsbehandling vid mutation i en BRCA-gen och det är fråga om
    • långt framskriden (FIGO stadie III och IV) sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras) eller
    • platinumkänslig återkommande serös sjukdom som är i komplett eller partiell respons efter platinumbaserad cytostatikabehandling.
  • när olaparib används tillsammans med bevacizumab för underhållsbehandling vid mutation i en BRCA-gen eller genomisk instabilitet (positiv HRD-status) och det är fråga om
    • långt framskriden (FIGO stadie III och IV) sjukdom som är i komplett  eller partiell respons efter första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombination med bevacizumab (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer