1511 Olaparib

(C48, C56, C57)

Olaparib är begränsat specialersättningsgillt vid behandling av gynekologiska cancerformer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området, när läkemedlet används ensamt för underhållsbehandling av vuxna med epitelial höggradig ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och en mutation på BRCA-genen, då det är fråga om

  • långt framskriden (stadium III och IV enligt FIGO-stadieindelningen) sjukdom och patienten har svarat på första linjens behandling med platinumbaserade cytostatika genom partiell eller komplett respons (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras) eller
  • platinumkänslig återkommande serös sjukdom där man med behandling med platinumbaserade cytostatika uppnått partiell eller fullständig respons.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Gynekologiska cancerformer 128
Olaparib (begränsad grundersättning) 389

Läs mer