1512 Ibrutinib

(C83.1, C88.0, C91.1)

Ibrutinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av hematologiska cancersjukdomar på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar när läkemedlet används som monoterapi

 • vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna
  • som har fått minst en tidigare behandling, eller
  • som första linjens behandling vid 17p-deletion, TP53-mutation eller omuterad IGHV-gen.
 • vid behandling av recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom hos vuxna
  • som har fått minst tre tidigare behandlingar.
 • vid behandling av Waldenströms makroglobulinemi hos vuxna
  • som har fått minst en tidigare behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans               Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117

Ibrutinib (begränsad grundersättning)

390

Läs mer