1519 Osimertinib

(C34)

Osimertinib är specialersättningsgillt vid behandling av sådan lungcancer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för osimertinib beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer, om läkemedlet används ensamt

  • som första linjens behandling, när tumören har minst en aktiverande epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-mutation eller
  • när tumören har en EGFR T790M-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans           Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Osimertinib (begränsad grundersättning)     3004

Läs mer