1523 Enzalutamid

(C61)

Enzalutamid ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av prostatacancer på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter med prostatacancer på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar

  • för behandling av icke metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
    • dubbleringstiden för PSA (prostataspecifikt antigen) är högst 10 månader (hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom).
  • för behandling av metastaserad kastrationsresistent sjukdom då
    • sjukdomen har progredierat under eller efter docetaxelbaserad cytostatikabehandling, eller
    • patienten är asymtomatisk eller har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och cytostatikabehandling ännu inte är nödvändig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Prostatacancer 116
Enzalutamid (begränsad grundersättning)     3054

Läs mer