164 Fingolimod och kladribin

(G35)

Fingolimod och kladribin ger rätt till specialersättning vid behandling av i detta beslut avsedd ytterst aktiv multipel skleros.

Rätten till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller annan motsvarande neurologisk verksamhetsenhet när

  • skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd multipel skleros är mycket aktiv trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller
  • svår och snabbt progredierande skovvis förlöpande multipel skleros är synnerligen aktiv, dvs. patienten har haft minst två funktionsnedsättande skov under ett år och MRT av hjärnan visar en eller flera Gadolinium-laddande lesioner eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.

Patienten ska när behandlingen inleds kunna gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor, rollator eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS högst 6,5).

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. Fortsatt rätt till ersättning beviljas inte om sjukdomen är så långt framskriden att patienten inte klarar av att gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor, rollator eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS större än 6,5).

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Multipel skleros 109
Fingolimod och kladribin (begränsad grundersättning) 353

Läs mer