164 Fingolimod

(G35)

Fingolimod ger rätt till specialersättning vid behandling av i detta beslut avsedd ytterst aktiv multipel skleros.

En förutsättning för specialersättning är att behovet av vård har påvisats vid en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller en motsvarande neurologisk enhet som har inlett och övervakar vården och utfärdat ett B-utlåtande då

  • skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd multipel skleros är mycket aktiv trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller
     
  • svår och snabbt progredierande skovvis förlöpande multipel skleros är synnerligen aktiv, dvs. patienten har haft minst två funktionsnedsättande skov under ett år och MRT av hjärnan visar en eller flera Gadolinium-laddande lesioner eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.

patienten när behandlingen inleds kan gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS 6,5).

Rätt till ersättning beviljas för den tid under vilken sjukdomen på basis av uppgifterna i ansökan och dess bilagor bedöms överensstämma med de särskilda indikationerna, dock för högst tre år i taget. Ny rätt kan sökas med ett B-utlåtande från den neurologiska enhet som övervakar vården som visar vårdbehovet och hur vården verkar och fortskrider. Fortsatt rätt till ersättning beviljas inte om sjukdomen är så långt framskriden att patienten inte klarar av att gå minst 20 meter med hjälp av två kryckor eller något annat liknande hjälpmedel (EDSS 7 eller större än 7).

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Multipel skleros 109
Fingolimod och kladribin (begränsad grundersättning) 353

Mer information