170 Bosutinib

 (C92.1)

Bosutinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan leukemi som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för bosutinib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar

  • för behandling av vuxna patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myelotisk leukemi när patienten tidigare behandlats med tyrosinkinashämmare och imatinib, nilotinib och dasatinib inte betraktas som lämpliga behandlingsalternativ.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, eventuell tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av bosutinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Sjukdom eller läkemedelssubstans                                                 Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Bosutinib (begränsad grundersättning) 360

Mer information