174 Ruxolitinib

(D47.1)

Ruxolitinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana maligna blod- och benmärgssjukdomar som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för ruxolitinib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar

 • för behandling enligt god vårdpraxis av symtom eller sjukdomsrelaterad splenomegali hos vuxna patienter med primär myelofibrosis, post-polycythaemia vera-myelofibrosis eller post-essentiell thrombocythaemia-myelofibrosis av intermediär-2 eller hög risk.

Patienter klassificeras som intermediär-2- eller högriskpatienter om minst två av följande faktorer uppfylls (poängsystemet DIPSS-plus):

 • förekomst av allmänna symtom (till exempel viktnedgång, feber eller uttalad trötthet)
   
 • ålder över 65 år
   
 • hemoglobin under 100 g/l
   
 • patienten är beroende av erytrocyttransfusioner
   
 • trombocyttal under 100 x 109/l
   
 • leukocyttal över 25 x 109/l
   
 • andelen blaster av leukocyterna i blodet minst 1 %
   
 • karyotyp med dålig prognos (komplex karyotyp eller +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p-, 11q23).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ruxolitinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.


Sjukdom eller läkemedelssubstans
Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Ruxolitinib (begränsad grundersättning) 374

Läs mer