284 Nintedanib och pirfenidon

(J84.1)

Nintedanib och pirfenidon är begränsat specialersättningsgilla vid behandlingen av sådan idiopatisk lungfibros som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för nintedanib och pirfenidon beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för lungsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i lungsjukdomar och allergologi.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling av idiopatisk lungfibros hos vuxna patienter

  • vars forcerade vitalkapacitet (FVC) är minst 50 % och högst 90 % av referensvärdet när behandlingen med nintedanib eller pirfenidon inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Nintedanib och pirfenidon (begränsad grundersättning) 356

Läs mer