285 Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna)

(E11)
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid är begränsat specialersättningsgilla vid behandling av i detta beslut avsedd typ 2-diabetes.

Rätt till specialersättning beviljas, på basis av ett utlåtande B av den behandlande läkaren, vuxna patienter för behandling av svårbehandlad typ 2-diabetes i de fall där

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med diabetesläkemedel ur andra läkemedelsgrupper som ordinerats i överensstämmelse med behandlingsrekommendationerna och
  • patientens viktindex är minst 30 kg/m2 när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om patientens viktindex när inkretin-mimetikabehandlingen inleds.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Diabetes, insulinbehandling (specialersättning) 103
Diabetes, annan än insulinbehandling (specialersättning) 215
Liraglutid (barn och unga) (begränsad specialersättning) 295
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna) (begränsad grundersättning) 346

Läs mer