285 Dulaglutid, exenatid, liraglutid och lixisenatid

(E11)

Dulaglutid, exenatid, liraglutid och lixisenatid är begränsat specialersättningsgilla vid behandling av i detta beslut avsedd svårbehandlad typ 2-diabetes.

Rätt till specialersättning för dulaglutid, exenatid, liraglutid och lixisenatid beviljas, på basis av ett utlåtande B av en läkare som är förtrogen med behandling av diabetes, för behandling enligt god vårdpraxis av svårbehandlad typ 2-diabetes i de fall där

  • tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med diabetesläkemedel ur andra läkemedelsgrupper som ordinerats i överensstämmelse med behandlings-rekommendationerna och
  • patientens viktindex när inkretin-mimetikabehandling inleds är minst 30 kg/m².

Förutom uppgifter om sjukdom och en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan ska utlåtandet innehålla en beskrivning av resultaten av behandlingen med de andra läkemedel som ordinerats i överensstämmelse med behandlingsrekommendationerna samt patientens längd, vikt och viktindex när inkretin-mimetikabehandlingen inleds.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Diabetes, insulinbehandling (specialersättning) 103
Diabetes, annan än insulinbehandling (specialersättning) 215
Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (begränsad grundersättning) 346

 

Mer information