Prasugrel

Prasugrel ger rätt till specialersättning vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen 'Kronisk koronarkärlssjukdom' enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Prasugrel berättigar till specialersättning vid akut kranskärlssjukdom (instabil angina pectoris eller hjärtinfarkt) på basis av en anteckning som läkaren gjort på receptet, om den som insjuknat

  • har beviljats rätt till specialersättning 206 och
  • har genomgått ballongvidgning av kranskärl eller fått ballongvidgning planerad för sig, när sjukdomen enligt god vårdpraxis förutsätter kombinationsterapi med acetylsalicylsyra och prasugrel och
    • hjärtinfarkten (med ST-höjning) förutsätter ett brådskande kranskärlsingrepp (PCI-ingrepp) eller
    • stenttrombos inträffat under behandling med klopidogrel eller
    • patienten har diabetes.

För att påvisa att de medicinska villkor uppfylls som gäller vid akut kranskärlssjukdom, och som krävs för specialersättning för prasugrel, behövs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under 'Motiveringar' på receptet ha antecknat 'Akut kranskärlssjukdom' eller 'Kranskärlsingrepp' jämte datum, t.ex. Akut kranskärlssjukdom 7.12.2012 eller Kranskärlsingrepp 7.12.2012.

Specialersättning för prasugrel kan på en och samma gång betalas för högst en mängd som motsvarar tre månaders behandling och totalt för högst ett år, räknat från den akuta kranskärlssjukdomen eller kranskärlsingreppet.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbningar i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206
Prasugrel (begränsad grundersättning) Receptanteckning

Mer information