Ticagrelor 90 mg

Ticagrelor 90 mg ger rätt till specialersättning vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen 'Kronisk koronarkärlssjukdom' enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Ticagrelor 90 mg berättigar till specialersättning på basis av en anteckning som läkaren gjort på receptet, då det gäller högriskpatienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina pectoris eller hjärtinfarkt) som har beviljats rätt till specialersättning 206 och vars sjukdom enligt god vårdpraxis förutsätter kombinationsterapi med acetylsalicylsyra och ticagrelor 90 mg

Som högriskpatienter räknas patienter hos vilka sjukdomen manifesterar sig i

  • hjärtinfarkt med eller utan ST-höjning, eller i
  • instabil angina pectoris som är förenad med högriskfaktorer, t.ex. ett tidigare kranskärlsingrepp eller annat artäringrepp, en tidigare hjärtinfarkt eller annan aterosklerotisk händelse, diabetes, en perifer artärsjukdom eller svår njursvikt.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning för ticagrelor 90 mg uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under 'Motiveringar' på receptet ha antecknat 'Akut kranskärlssjukdom' jämte datum, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 7.1.2014'.

På basis av anteckningen på receptet kan specialersättning betalas på en och samma gång för högst den mängd ticagrelor /web/sv/lakemedel28790 mg som tre månaders behandling kräver och allt som allt för högst ett år, räknat från den akuta kranskärlssjukdomen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206
Ticagrelor 60 mg (begränsad specialersättning) 287
Ticagrelor 90 mg (begränsad grundersättning) Receptanteckning

Mer information