169 Krizotinib

(C34)

Krizotinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av sådana maligna tumörer som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning för krizotinib beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar eller av en specialist inom området när det gäller monoterapeutisk behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna patienter, om tumören är

  • anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv eller
  • ROS1-positiv.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av krizotinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Krizotinib (begränsad grundersättning) 363

Läs mer