363 Krizotinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

363 Krizotinib

(C34, C83.34, D48.7)

Krizotinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (363) beviljas på nedanstående villkor. Krizotinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för läkemedlet beviljas vuxna som monoterapi vid avancerad icke-småcellig lungcancer när tumören är

  • anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv eller
  • ROS1-positiv.

Rätt till grundersättning beviljas även för behandling av recidiverande eller refraktärt systemiskt anaplastiskt storcellslymfom och recidiverande eller refraktär inoperabel inflammatorisk myofibroblastisk tumör när

  • tumören är anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv och
  • patienten är 6–17 år när behandlingen påbörjas.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Krizotinib (begränsad specialersättning)169

​​​​Läs mer

Senast ändrad 13.10.2023