190 Lantankarbonat och sevelamer

(N18)

Lantankarbonat och sevelamer ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomen kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen enligt de villkor som anges i detta beslut.

Rätt till specialersättning för lantankarbonat och sevelamer beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för specialiserad sjukvård med inriktning på behandlingen av njursjukdomar

  • för vuxna dialyspatienter och
  • för vuxna patienter med kronisk njursjukdom, vars serumfosfatnivå är 1,78 mmol/l eller högre,

när en tillfredsställande serumfosfatnivå vid behandlingen av hyperfosfatemi inte kan nås med kalciumsalter utan att orsaka hyperkalcemi eller för hög kalcium- och fosfatnivå.

Sevelamer är därtill specialersättningsgillt

  • för barn med kronisk njursjukdom

när en tillfredsställande serumfosfatnivå vid behandlingen av hyperfosfatemi inte kan nås med kalciumsalter utan att orsaka hyperkalcemi eller för hög kalcium- och fosfatnivå.

Läkarutlåtandet ska utvisa att det är fråga om sådan svårbehandlad hyperfosfatemi hos patient med kronisk njursvikt som beskrivits ovan.

Rätt till ersättning beviljas för högst två år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 123
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad grundersättning) 320

 

Mer information