190 Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid

(N18)

Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid ger rätt till specialersättning vid behandlingen av kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för specialiserad sjukvård med inriktning på behandlingen av njursjukdomar för behandling av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursjukdom när en tillfredsställande serumfosfatnivå inte kan nås med kalciumsalter utan att orsaka hyperkalcemi eller för hög kalcium- och fosfatnivå.

Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid är specialersättningsgilla läkemedel för

  • vuxna dialyspatienter.

Lantankarbonat och sevelamer är dessutom specialersättningsgilla läkemedel för

  • vuxna patienter med kronisk njursjukdom, vars serumfosfatnivå är minst 1,78 mmol/l.

Sevelamer är därtill specialersättningsgillt för

  • barn med kronisk njursjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 123
Uremi som förutsätter dialysbehandling 137
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad grundersättning) 320

Läs mer