298 Upadacitinib

(M05, M06)

Ändring 1.5.2021

Giltighetstiden för ersättningsrättigheterna 3029 och 298 för upadacitinib förlängs från två till fem år.  

 

Upadacitinib är specialersättningsgillt vid behandling av sådan reumatoid artrit som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter för behandling av reumatoid artrit på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området

  • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans  Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Upadacitinib (begränsad grundersättning)    3029

Läs mer