Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin

Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin ger rätt till specialersättning på basis av en anteckning på receptet vid behandling av venös tromboemboli i anslutning till behandlingen av aktiv cancersjukdom i högst ett halvt års tid enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut. Dalteparin och tinzaparin kan ge rätt till specialersättning även vid behandling som pågår över 6 månader i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe (punkt 166) i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel. Då krävs det ett läkarutlåtande B för specialersättning för dalteparin och tinzaparin.

Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin ger rätt till specialersättning i högst ett halvt års tid på basis av en anteckning som läkaren gjort på receptet då det gäller patienter

  • som har beviljats specialersättningsrätt 115 (bröstcancer), 116 (prostatacancer), 117 (leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad), 128 (gynekologiska cancerformer) eller 130 (maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i det föregående) och
  • som lider av aktiv cancersjukdom och
  • vars venösa tromboembolism har konstaterats i anslutning till behandlingen av cancern.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning för dalteparin, enoxaparin och tinzaparin uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan vårdställets läkare ska under 'Motiveringar' på receptet ha antecknat 'Tromboembolism', 'Ventrombos' eller 'Lungemboli' jämte datum, t.ex. 'Tromboembolism 7.3.2015', 'Ventrombos 7.3.2015' eller 'Lungemboli 7.3.2015'.

Specialersättning för dalteparin, enoxaparin och tinzaparin kan på en och samma gång betalas för högst en mängd som motsvarar tre månaders behandling och på basis av en anteckning på receptet totalt för högst ett halvt år, räknat från det att tromboembolism konstaterades.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Bröstcancer 115
Prostatacancer 116
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Gynekologiska cancerformer 128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning 130
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning) 166

Mer information