301 Kasvuhormoni

(E23.0, E89.3, N18, Q87.1, Q96, R62.8, Q87.14)

Muutos 1.11.2020

Korvausoikeuden 301 myöntämisen edellytykset tarkentuvat 1.11.2020 alkaen muun muassa korvausoikeuden määräaikojen osalta.

Katso uudet korvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tiedote "sivun alaosasta".

Kasvuhormoni on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Kasvuhormonin peruskorvausoikeus (301) myönnetään lasten vaikeiden kasvuhäiriöiden ja aikuisten vaikean kasvuhormonin puutteen hoitoon seuraavin edellytyksin. Kasvuhormoni voi olla lapsille myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon yksiköstä alan erikoislääkärin (endokrinologian erikoislääkäri taikka lastenendokrinologiaan tai lastennefrologiaan perehtynyt lastentautien erikoislääkäri) valvonnassa.

Lääketieteelliset edellytykset

Kasvuhormonin peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla.

Lapsilla peruskorvattavuuden edellytyksenä on vaikeaan kasvuhäiriöön johtava sairaus. Peruskorvausoikeus myönnetään kasvuhäiriön korjaamiseen tarvittavaksi ajaksi, yleensä kasvuiäksi. Lapsilla kasvuhormonihoito voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa ohjeissa kuvataan.

Peruskorvaukseen oikeuttavina vaikeaan kasvuhäiriöön johtavina sairauksina pidetään seuraavia tiloja:

 • Turnerin oireyhtymä tai muu määritelty X-kromosomiin liittyvä lyhytkasvuisuus
 • Prader-Willin oireyhtymä
 • Noonanin oireyhtymä
 • raskauden kestoon nähden pienikokoisina syntyneiden lasten lyhytkasvuisuus, kun
  • syntymäpaino ja/tai pituus on ollut < -2 SD ja
  • nykyinen pituus on < -2,5 SD ja vanhempien pituuteen suhteutettu odotuspituus
   < -1 SD ja
  • kasvuvauhti on ollut < 0 SD viimeksi kuluneen vuoden aikana neljänteen ikävuoteen mennessä tai sen jälkeen.

Lisäksi merkkinä peruskorvaukseen oikeuttavasta vaikeaan kasvuhäiriöön johtavasta sairaudesta pidetään kasvuhäiriötä, jolle ei perusteellisissa tutkimuksissa ole todettavissa muuta syytä, kun lapsi kasvaa normaalia hitaammin (kasvunopeus alle 25. persentiilin luustoiän mukaan) tai on poikkeavan lyhyt (≤ -3,0 SD alle iänmukaisen keskiarvon) ja alan erikoissairaanhoidon yksikössä lasten kasvuhäiriöihin perehtynyt lastentautien erikoislääkäri katsoo kasvuhormonihoidon tarpeelliseksi.

Aikuisilla peruskorvattavuuden edellytyksenä on aivolisäkkeen tai hypotalamuksen sairaudesta johtuva huomattava kasvuhormonin vajaus, joka on todettu vähintään kahdessa eri rasitustestissä. Huomattavan kasvuhormonin vajauksen lisäksi edellytetään, että potilaalla on lisäksi todettu prolaktiinia lukuun ottamatta ainakin yksi muu hormonierityksen vajaus. Aikuisilla peruskorvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi. Peruskorvattavuuden jatkumisen myöntäminen edellyttää uutta B-lausuntoa, josta ilmenevät hoidon teho, lääkkeen käyttö ja edelleen jatkuva lääkityksen tarve. Jatkossa peruskorvausoikeus myönnetään yleensä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sitä ei myönnetä, ellei lausunnosta ole pääteltävissä, että hoito tehoaa.

Selkeästi osoitetussa aikuisen pysyvässä kasvuhormonin puutteessa – esimerkiksi aivolisäkkeen poiston jälkitilassa – peruskorvausoikeus voidaan myöntää edellä esitettyä pitemmäksi ajaksi.                                    

 
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 101
Kasvuhormoni (rajoitettu erityiskorvaus) 186
Mekasermiini (rajoitettu erityiskorvaus) 154

1.11.2020 alkaen

301 Kasvuhormoni

Kasvuhormoni on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (301) myönnetään lasten vaikeiden kasvuhäiriöiden ja aikuisten vaikean kasvuhormonin puutteen hoitoon seuraavin edellytyksin. Kasvuhormoni voi olla lapsille myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien, endokrinologian tai sisätautien yksiköstä tai endokrinologian tai sisätautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Lapsilla peruskorvausoikeuden edellytyksenä on vaikeaan kasvuhäiriöön johtava sairaus, joita ovat:

 • Turnerin oireyhtymä tai muu määritelty X-kromosomiin liittyvä lyhytkasvuisuus (mm. SHOX-mutaatio)
 • Prader-Willin oireyhtymä
 • Noonanin oireyhtymä
 • raskauden kestoon nähden pienikokoisina (SGA) syntyneiden lasten lyhytkasvuisuus, kun
  • syntymäpaino tai -pituus on ollut < -2,0 SD ja
  • pituuskasvu neljän vuoden iässä tai sen jälkeen on < -2,5 SD ja
  • odotuspituus < -1,0 SD
 • vaikeaan yleissairauteen liittyvä tai epäselvästä syystä johtuva kasvuhäiriö, kun lapsi kasvaa normaalia hitaammin (kasvunopeus alle 25. persentiilin luustoiän mukaan) tai on poikkeavan lyhyt (≤ -3,0 SD alle iänmukaisen keskiarvon).

Lapsille peruskorvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 20 vuotta.

Aikuisilla peruskorvausoikeuden edellytyksenä on aivolisäkkeen tai hypotalamuksen sairaudesta johtuva vaikea kasvuhormonin vajaus, joka on todettu vähintään kahdessa eri rasitustestissä.

Aikuisille peruskorvausoikeus voidaan myöntää pysyvässä kasvuhormonin puutteessa – esimerkiksi aivolisäkkeen poiston jälkitilassa – ilman määräaikaa. Muussa tapauksessa peruskorvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään kahdeksi vuodeksi ja jatkossa kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Lue lisää