326 Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi   (suolistosairaudet)

(K50, K51)

Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus eräiden suolistosairauksien hoitoon (326) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B  alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Adalimumabin, golimumabin, infliksimabin ja ustekinumabin peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean ja vaikean aktiivisen haavaisen koliitin hoitoon. Lisäksi adalimumabin, infliksimabin ja ustekinumabin peruskorvausoikeus myönnetään vaikea-hoitoisen ja aktiivisen Crohnin taudin hoitoon. Korvausoikeus myönnetään, kun

  • hyvän hoitokäytännön mukaisilla immunosuppressiohoidoilla ei ole saatu aikaan riittävää hoitovastetta tai
  • potilas ei siedä näitä hoitoja tai
  • lääketieteellinen vasta-aihe estää näiden hoitojen käytön.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.
Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

 
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine  Korvausnumero
Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti 208
Anakinra (rajoitettu erityiskorvaus) 252
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus)  281
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet) (rajoitettu peruskorvaus) 313
Adalimumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (ihopsoriaasi, rajoitettu peruskorvaus)  319
Adalimumabi (hidradenitis suppurativa) (rajoitettu peruskorvaus)  380

Lue lisää