380 Adalimumabi (hidradenitis suppurativa)

(L73.2)

Adalimumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoitoon (380) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoitoon potilaille, kun tavanomaisella paikallis- ja systeemisellä hoidolla ei saada riittävää vastetta.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on keskivaikea tai vaikea aktiivinen hidradenitis suppurativa, jonka hoidossa adalimumabin käyttö on tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaista, ja että tavanomaisella paikallis- ja systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksi-mabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus) 281
Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet, rajoitettu peruskorvaus) 313
Adalimumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (ihopsoriaasi)(rajoitettu peruskorvaus)  319
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet) (rajoitettu peruskorvaus) 326

Lisätietoja