3013 Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon

(I25)

Rivaroksabaani on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3013) myönnetään sepelvaltimotaudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Lääkemääräysmerkinnän perusteella rivaroksabaania voidaan peruskorvata sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa siten kuin muualla Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan. Rivaroksabaani voi olla sepelvaltimotaudin hoidossa myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B kardiologian tai sisätautien erikoislääkäriltä tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään stabiilia sepelvaltimotautia sairastaville potilaille aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn yhdistelmähoitona asetyylisalisyylihapon kanssa, kun potilaalla on vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä:

  • oireinen ääreisvaltimotauti
  • useita sairastettuja sydäninfarkteja
  • diabetes
  • NYHA I-II -luokan sydämen vajaatoiminta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus) 296
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 206 + Reseptimerkintä

Lue lisää