3020 Natriumzirkoniumcyklosilikat och patiromer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3020 Natriumzirkoniumcyklosilikat och patiromer

(E87.5)

Natriumzirkoniumcyklosilikat och patiromer är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3020) beviljas för behandling av hyperkalemi på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Vid behandling av hyperkalemi i samband med kronisk njursjukdom: läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Vid behandling av hyperkalemi i samband med hjärtinsufficiens: läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi, inre medicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden. Också ett läkarutlåtande B av en annan behandlande läkare kan godtas om det åtföljs av ett skriftligt konsultationssvar som gäller behandlingsplanen och svaret utfärdats från en enhet inom den specialiserade sjukvården som representerar någon av de ovannämnda specialiteterna eller av en specialist inom någon av dessa specialiteter.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för natriumzirkoniumcyklosilikat och patiromer beviljas för behandling av hyperkalemi hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom

  • hos vilka den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är 15–59 ml/min (njursjukdom i stadierna 3–4) när behandlingen påbörjas
  • som använder ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorblockerare
  • som inte får dialysbehandling
  • för vilka behandling med natriumpolystyrensulfonat inte är lämplig på grund av biverkningar eller kontraindikationer.

Rätt till grundersättning för natriumzirkoniumcyklosilikat beviljas också för behandling av hyperkalemi hos vuxna patienter med hjärtinsufficiens

  • som använder ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorblockerare
  • som inte får dialysbehandling
  • för vilka behandling med natriumpolystyrensulfonat inte är lämplig på grund av biverkningar eller kontraindikationer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024