384 Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

384 Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil

(C16, C18, C19, C20)

Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (384) beviljas på nedanstående villkor. Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter med avancerad magcancer.

Med avancerad magcancer avses en situation där tumören har spridit sig genom magsäcksväggen till lymfkörtlar eller andra organ.

Rätt till grundersättning beviljas också för behandling av metastaserande kolorektalcancer som monoterapi eller i kombination med oxaliplatin eller irinotekan, antingen med bevacizumab eller utan bevacizumab

  • när det inte är möjligt att fortsätta behandlingen med ett annat fluoropyrimidin på grund av hand-fot-syndrom eller kardiovaskulär toxicitet som utvecklats i samband med tidigare behandling av sjukdomen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans
Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil (begränsad specialersättning)178

Läs mer