3050 Entrektinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3050 Entrektinib

(C00-C80, C97)

Entrektinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3050) beviljas på nedanstående villkor. Entrektinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter från 12 års ålder, när läkemedlet används ensamt för behandling av solida tumörer då

  • det i tumören har konstaterats en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen och
  • sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller en operation sannolikt skulle orsaka allvarliga komplikationer, och
  • patienten inte tidigare har behandlats med NTRK-hämmare och
  • det saknas tillfredsställande behandlingsalternativ.

Rätt till grundersättning beviljas också om läkemedlet används som enda läkemedel vid behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna, när

  • tumören är ROS1-positiv och
  • patienten inte tidigare har behandlats med ROS1-hämmare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans   Ersättningsnummer
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Entrektinib (begränsad specialersättning)1538

Läs mer