3012 Kabozantinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3012 Kabozantinib

(C64, C73.94)

Kabozantinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3012) beviljas för behandling av njurcancer och sköldkörtelcancer på nedanstående villkor. Kabozantinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna

  • för behandling av avancerad njurcancer
    • som monoterapi eller som kombinationsbehandling med nivolumab som första linjens behandling när patienten har minst en riskfaktor enligt IMDC-klassificeringen (patienter med intermediär eller dålig prognos) eller
    • som monoterapi när sjukdomen har spridit sig under eller efter behandling med VEGF-hämmare (blockering av receptorn för endotelial till-växtfaktor, t.ex. behandling med pazopanib eller sunitinib)

  • för behandling av avancerad eller metastaserad medullär sköldkörtelcancer

    • när tumören är RET-mutationpositiv och cancern är progressiv och icke-resektabel.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Kabozantinib (begränsad specialersättning)1502

Läs mer

Senast ändrad 14.3.2024