318 Teriparatid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

318 Teriparatid

(M80, M81)

Teriparatid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (318) beviljas på nedanstående villkor för behandling av svår och svårbehandlad osteoporos som lett till frakturer.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för specialiserad sjukvård eller av en specialist i internmedicin, reumatologi, endokrinologi, geriatri, kirurgi, ortopedi och traumatologi eller fysiatri.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning kan beviljas patienter med osteoporos och minst en fastställd lågenergifraktur

  • när osteoporosen förekommer i samband med långvarig glukokortikoidbehandling, eller
  • när bisfosfonatpreparat eller annan antiresorptiv osteoporosbehandling inte kan användas på grund av biverkiningar som kunnat påvisas vid behandlingsförsök, eller
  • hos vilka behandlingen med bisfosfonater eller annan antiresorptiv osteoporosbehandling trots adekvat dosering visat sig vara ineffektiv så att
    • bentätheten minskat med > 5 % under ett år eller > 10 % under tre år, vilket med säkerhet kunnat påvisas, eller
    • en ny kotfraktur konstaterats efter ett års behandling.

Diagnosen osteoporos ska i enlighet med god vårdpraxis i första hand grunda sig på mätning med DXA. Om T-score är ≤ -2,5 är det fråga om osteoporos.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av teriparatid påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för högst 24 månader.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023