3027 Benralizumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3027 Benralizumab

(J45)

Benralizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3027) beviljas för behandling av svår astma på nedanstående villkor. Benralizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar astma.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för benralizumab beviljas när läkemedlet används som tillägg vid behandling av svår eosinofil astma hos vuxna när

  • astman är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid i kombination med långverkande beta2-agonister och patienten dessutom haft
    • minst fyra skov under det föregående året och ett blodeosinofilantal ≥ 0,3 x 109 celler/l eller
    • minst två skov under det föregående året trots regelbunden användning av perorala kortikosteroider.

Om patienten redan använder ett biologiskt läkemedel som är avsett för behandling av astma kan man i stället för det föregående året beakta det år som föregår användningen av det biologiska läkemedlet.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om antalet skov per år eller dosen av regelbundet använda perorala kortikosteroider har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203
Benralizumab (begränsad specialersättning)251

Läs mer