3018 Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3018 Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil

(C16, C18,  C19,  C20,  C21)

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3018) beviljas för behandling av kolorektal cancer och magcancer på nedanstående villkor. Ett kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.  

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter

  • för behandling av metastaserande kolorektal cancer när patienterna tidigare behandlats med tillgängliga behandlingar inklusive fluoropyrimidin-, oxaliplatin- och irinotekanbaserad cytostatikabehandling, antikroppar mot VEGF och EGFR, eller när sådan behandling inte anses vara lämplig, eller
  • som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med metastaserande magcancer, inklusive adenokarcinom i förbindelsen mellan matstrupen och magen, som behandlats med åtminstone två tidigare systemiska behandlingslinjer för avancerad sjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen

Sjukdom eller läkemedelssubstans

Ersättningsnummer

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

130

Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil (begränsad specialersättning)

1506

Läs mer