309 Nalmefen och naltrexon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

309 Nalmefen och naltrexon

(F10, F11)

Nalmefen och naltrexon är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning för naltrexon (309) beviljas för behandling vid opioidberoende eller alkoholberoende och rätt till grundersättning för nalmefen (309) för behandling vid alkoholberoende på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en vårdenhet för personer med opioidberoende eller ett vårdställe för personer med alkoholberoende.

Medicinska villkor

Vid behandling för opioidberoende krävs att naltrexonbehandlingen har ordnats vid en behörig vårdenhet. Behandlingen ska vara inledd och övervakad vid denna enhet, som också ska ha gjort upp ett B-utlåtande med en klar behandlingsplan. Som behöriga vårdenheter betraktas sjukvårdsdistriktens behöriga verksamhetsenheter och andra i social- och hälsovårdsministeriets förordning nämnda och med dem jämförbara enheter.

Vid behandling för alkoholberoende ger nalmefen och naltrexon rätt till ersättning endast då de ingår i ett sådant behandlingsprogram mot alkoholberoende som utnyttjar fortlöpande psykosocial supportiv vård. Behandlingen och den supportiva vården ska vara systematiskt ordnade vid ett behörigt vårdställe för behandling av alkoholberoende. För rätt till ersättning krävs ett utlåtande B som har gjorts upp vid ett sådant vårdställe och i vilket det finns en beskrivning av det planerade behandlingsprogrammet samt anges var och hur behandlingen och den supportiva vården ska genomföras. Vårdstället för en person med alkoholberoende kan, förutom en enhet som är specialiserad på missbrukarvård, vara t.ex. en hälsovårdscentral, en företagshälsovårdsmottagning eller en privatläkarmottagning som är förtrogen med behandling av alkoholberoende, förutsatt att supportiv vård har ordnats på ett behörigt sätt. Vanligtvis kräver den supportiva vården bl.a. besök på vårdstället hos t.ex. en läkare, psykolog, sjukskötare eller socialarbetare.

Rätt till ersättning för behandling vid opioid- eller alkoholberoende beviljas för högst ett år i taget.

Läs mer