331 Atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

331 Atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin

(F90)

Atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (331) beviljas för behandling av uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För barn och unga förutsätts ett läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar, barnneurologi, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri, neurologi eller psykiatri inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden. I fråga om barn och unga kan ett läkarutlåtande B också av en annan behandlande läkare godtas, om det åtföljs av ett skriftligt konsultationssvar som gäller diagnostiken av sjukdomen och behandlingsplanen och som utfärdats från en enhet inom den specialiserade sjukvården som representerar någon av de ovannämnda specialiteterna eller av en specialist inom någon av dessa specialiteter.

I fråga om vuxna förutsätts i samband med den första ansökan ett läkarutlåtande B som utfärdats inom något av de ovannämnda specialområdena inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom någon av de ovannämnda specialiteterna. När det gäller fortsättningsansökningar för vuxna kan ett utlåtande B av en annan behandlande läkare också godtas.

Medicinska villkor

Barn och unga:

  • Rätt till grundersättning för atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin beviljas som en del av ett komplett behandlingsprogram för behandling av ADHD hos barn och ungdomar från sex års ålder, när patienten inte svarat på behandling med metylfenidat eller metylfenidat inte lämpar sig för patienten.
  • Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst tills personen fyller 18 år.

Vuxna:

  • Rätt till grundersättning för atomoxetin och lisdexamfetamin kan beviljas vid behandling av ADHD hos vuxna när det har säkerställts att symtomen på ADHD har inträtt i barndomen.
  • Rätt till ersättning beviljas första gången för högst fem år. I fortsättningen kan ersättningsrätt beviljas utan tidsbegränsning.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om de diagnostiska kriterierna för sjukdomen, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord läkemedelsbehandlingsplan och plan för stödjande vård.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023