341 Afatinib och gefitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

341 Afatinib och gefitinib

(C34)​​​​​

Afatinib och gefitinib är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (341) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor. Afatinib och gefitinib kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för afatinib och gefitinib beviljas vuxna patienter

  • för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med minst en aktiverande mutation av EGFR-tyrosinkinas.

Rätt till grundersättning för afatinib beviljas vuxna patienter också

  • för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp som progredierar under eller efter platinabaserad cytostatikabehandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av afatinib eller gefitinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Afatinib och gefitinib (begränsad specialersättning)155

Läs mer