340 Everolimus | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

340 Everolimus

(C25.4, C50, C64, E34.0, Q85.1)

Everolimus är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (340) beviljas för behandling av vissa tumörer på nedanstående villkor. Everolimus kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för ifrågavarande sjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • patienter med avancerad njurcancer vars sjukdom har spridit sig under eller efter behandling med VEGF-hämmare (blockering av receptorn för endotelial tillväxtfaktor, t.ex. behandling med pazopanib eller sunitinib)
  • vuxna patienter med inoperabla eller metastaserade, väl eller måttligt differentierade neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln när sjukdomen är progredierande
  • postmenopausala kvinnor med avancerad hormonreceptorpositiv, HER2-negativ bröstcancer, i kombination med exemestan
    • då patienten fått återfall under pågående adjuvant behandling med en icke-steroid aromatashämmare (till exempel anastrozol eller letrozol) och
    • då patienten inte har sådana symtomatiska metastaser i de inre organen som förutsätter annan onkologisk läkemedelsbehandling
  • patienter med subependymalt jättecellsastrocytom i samband med tuberös skleros, vilka är i behov av terapeutisk intervention, men för vilka kirurgi inte lämpar sig
  • vuxna patienter med renalt angiomyolipom i samband med tuberös skleros och med risk att drabbas av komplikationer, men som inte är i omedelbart behov av kirurgisk behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bröstcancer115
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Everolimus (begränsad specialersättning)158

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023