3002 Ribociklib

(C50)

Ändring 1.10.2020

Ribociklib berättigar från 1.10.2020 till specialersättning utifrån ersättningsrätt 1514.

Grundersättning kan från 1.10.2020 beviljas även premenopausala kvinnor och även i kombination med fulvestrant och oberoende av behandlingslinje utifrån ersättningsrätt 3002.

Se de nya villkoren för beviljande av rätt till grundersättning "nere på sidan" och villkoren för beviljande av rätt till specialersättning samt meddelandet "på sidan för ersättningsrättighet 1514".

Ribociklib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3002) beviljas för behandling av bröstcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för ribociklib beviljas för behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer

  • i kombination med en aromatashämmare när patienten inte tidigare har fått hormonell behandling för avancerad bröstcancer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ribociklib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bröstcancer                                                  115
Ribociklib (begränsad specialersättning) 1514

Från 1.10.2020

3002 Ribociklib

(C50)

Ribociklib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3002) beviljas för behandling av bröstcancer på nedanstående villkor. Ribociklib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas kvinnor för behandling av hormonreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer

  • i kombination med aromatashämmare eller fulvestrant.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Mer information