3020 Patiromer

(E87.5)

Patiromer är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3020) beviljas för behandling av hyperkalemi på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi, internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av hyperkalemi hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom som använder ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorblockerare och

  • hos vilka den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är 15–59 ml/min (njursjukdom i stadierna 3–4) när behandlingen med patiromer påbörjas
  • som inte får dialysbehandling
  • för vilka behandling med natriumpolystyrensulfonat inte är lämplig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer