3001 Alektinib

(C34)

Alektinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3001) beviljas för behandling av lungcancer på nedanstående villkor. Alektinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för monoterapibehandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

  • som första linjens behandling eller
  • när patienten tidigare behandlats med krizotinib.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Alektinib (begränsad specialersättning) 1504

Läs mer