3009 Niraparib

(C56, C57, C48)

Niraparib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3009) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, när läkemedlet används ensamt, vuxna patienter med platinumkänslig, recidiverande höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer när

  • mutation i en BRCA-gen har diagnostiserats hos patienten och
  • patienten har svarat på behandlingen med platinumbaserade cytostatika genom partiell eller komplett respons (tumören har minskat i storlek eller en tumör kan inte konstateras).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer

Gynekologiska cancerformer

128

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

130

 

Mer information