328 Nilotinib

(C92.1)

Ändring 1.7.2020

Barn får från 1.7.2020 grundersättning för nilotinib utifrån ersättningsrätt 328 och specialersättning utifrån ersättningsrätt 152. Samtidigt preciseras också villkoren för beviljande av ersättningsrätten när det gäller vuxna.

Nilotinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (328) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor. Nilotinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi

  • hos vuxna och barn när sjukdomen är i kronisk fas, när det är fråga om förstalinjesbehandling eller när tidigare behandling, inklusive behandling med imatinib, har visat sig vara ineffektiv eller behandlingen inte lämpar sig för patienten
  • hos vuxna när sjukdomen är i accelererad fas, när tidigare behandling, inklusive behandling med imatinib, har visat sig vara ineffektiv eller behandlingen inte lämpar sig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, eventuell tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Nilotinib (specialersättning) 152

Mer information