344 Omalizumab

(J450, L50)

Omalizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (344) beviljas för behandling av svår och svårbehandlad allergisk astma samt svår kronisk spontan urtikaria på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar bronkialastma eller kronisk urtikaria.

Medicinska villkor

Svår och svårbehandlad allergisk astma

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt vedertagen god praxis av svår, ihållande allergisk astma som tillägg till behandling av patienter som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer trots behandling med en daglig hög dos av inhalationssteroider och en långverkande inhalations-beta2-agonist när

  • behandlingssvar på omalizumab har påvisats i ett behandlingsförsök som pågått minst 16 veckor.

Rätt till grundersättning förutsätter att vården inletts vid en sådan enhet för specialiserad sjukvård som nämns ovan under övervakning av en specialist inom området och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid en sådan enhet. I utlåtandet ska förutom sjukdom, behandlingsförsök och behandlingssvar också beskrivas var, av vem och under vems tillsyn behandling ska ges efter behandlingsförsöket.

Rätt till grundersättning beviljas för högst tre år i taget.

Svår kronisk spontan urtikaria

Rätt till grundersättning beviljas för behandling i enlighet med vedertagen god praxis av svår kronisk spontan urtikaria hos patienter från 12 års ålder då

  • svåra urtikariasymtom (UAS7 ≥ 28) varat längre än sex veckor och
  • den symtomutlösande faktorn inte har kunnat identifieras och
  • antihistamin H1-behandling som pågått minst sex veckor har haft otillräcklig effekt.

I utlåtandet ska förutom sjukdom också beskrivas var, av vem och under vems tillsyn behandling ska ges.

Rätt till grundersättning beviljas för högst sex månader i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om patientens UAS7-poäng minst halverats under behandlingen och urtikariasymtomen varit svåra under ett behandlingsuppehåll (UAS7 ≥ 28). Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas för sex månader och därefter för högst två år i taget.

Mer information