344 Omalizumab

(J45.0, L50)

Omalizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (344) beviljas för behandling av astma och kronisk spontan urtikaria på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Vid behandlingen av astma läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar astma och vid behandlingen av urtikaria läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar kronisk urtikaria eller av en specialist i dermatologi.

Medicinska villkor

Svår och svårbehandlad allergisk astma

Rätt till grundersättning för omalizumab beviljas för behandling av allergisk astma när läkemedlet används som tilläggsläkemedel hos patienter

  • som har upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer trots behandling med en daglig hög dos av inhalationssteroider och en långverkande inhalations-beta2-agnonist och
  • hos vilka behandlingssvar på omalizumab har påvisats i ett behandlingsförsök som pågått minst 12–16 veckor.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Svår kronisk spontan urtikaria

Rätt till grundersättning beviljas vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos patienter från 12 års ålder när den symtomutlösande faktorn inte har kunnat identifieras och antihistamin H1-behandling har pågått minst sex veckor, och därtill när

  • svåra symtom på urtikaria (UAS7 ≥ 28) eller angioödem (UAS7 ≥ 16 och DLQI ≥ 14) varat längre än sex veckor eller
  • symtomen på angioödem är allvarliga (symtomen har krävt sjukhusvård eller första hjälpen).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om patientens UAS7-poäng minst halverats, DLQI-poängen är högst 10 eller allvarliga angioödemsymtom inte uppträtt under behandlingen och urtikaria- eller angioödemsymtomen är svåra eller angioödemsymtomen är allvarliga under ett behandlingsuppehåll.

 
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 203

Läs mer