344 Omalizumab

(J45.0, L50)

Omalizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (344) beviljas för behandling av astma och kronisk spontan urtikaria på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Vid behandlingen av astma läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjuk-vården som behandlar astma och vid behandlingen av urtikaria läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar kronisk urtikaria eller av en specialist i dermatologi.

Medicinska villkor

Svår och svårbehandlad allergisk astma
Rätt till grundersättning för omalizumab beviljas för behandling av allergisk astma när lä-kemedlet används som tilläggsläkemedel hos patienter

  • som har upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer trots behand-ling med en daglig hög dos av inhalationssteroider och en långverkande inhalat-ions-beta2-agnonist och 
  • hos vilka behandlingssvar på omalizumab har påvisats i ett behandlingsförsök som pågått minst 12–16 veckor.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresul-tat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Svår kronisk spontan urtikaria

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av kronisk spontan urtikaria hos patienter från 12 års ålder då

  • svåra urtikariasymtom (UAS7 ≥ 28) varat längre än sex veckor och
  • den symtomutlösande faktorn inte har kunnat identifieras och
  • antihistamin H1-behandling som pågått minst sex veckor har haft otillräcklig effekt.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresul-tat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behand-lingsplanen, dock för högst tre år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om patien-tens UAS7-poäng minst halverats under behandlingen och urtikariasymtomen varit svåra under ett behandlingsuppehåll (UAS7 ≥ 28).

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 203

Mer information